Η διακήρυξη του διαγωνισμού για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων

Στις 2 Μάϊου η αποσφράγιση των προσφορών. 120 ημέρες η διάρκεια της σύμβασης

O Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια δύο (2) καινούργιων βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1.100lt καθώς και ενός (1) οικολογικού βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης, πλέον εργασίες εγκατάστασης – ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44613700-07( απορριμματοφόροι κάδοι ) με συμπληρωματικό CPV : DA18-5 (υπόγειοι) (για το βυθιζόμενο σύστημα κάδων με συμπίεση) & CPV 42416210-0 (Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων – BIN LIFT= ΚΑΔΟΙ ΑΣΑΝΣΕΡ), με συμπληρωματικό CPV : DA18-5 (υπόγειοι) για τα βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων &
ανακυκλώσιμων υλικών CPV: 51100000-3 (υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 159.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 197.160,00€.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας –Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ» σύμφωνα με την αρ. 217.6/2021 (ΑΔΑ:9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8) απόφαση ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου κατά 157.728,00€ (με ΦΠΑ 24%) και από πόρους του Δήμου Σουλίου με το πόσο των 39.432,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7131.007 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σουλίου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σουλίου, Δ/νση T.Υ- Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου, τηλ.2666360127, e-mail:[email protected], αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Γρηγόριος, που εδρεύει στο Δημαρχιακό κατάστημα (Δ/νση Κ.Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την 03 Μάιου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (3.180,00€).

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οιδαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμόςIn this article

Join the Conversation