Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Παραμυθιάς κ.κ. Τίτου

Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας ἑορτάζει ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσμος σήμερα. Εἶναι ἡμέρα Λυτρώσεως, χαρᾶς καί εἰρήνης, διότι, ὁ Χριστός, μέ τήν Ἀνάστασή του κατήργησε τό κράτος...

Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας ἑορτάζει ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσμος σήμερα.

Εἶναι ἡμέρα Λυτρώσεως, χαρᾶς καί εἰρήνης, διότι, ὁ Χριστός, μέ τήν Ἀνάστασή του κατήργησε τό κράτος τοῦ αἰωνίου θανάτου πού εἰσῆλθε στόν κόσμο λόγῳ τῆς παρακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τῆς εἰσόδου τῆς ἁμαρτίας στόν κόσμο, καί ἐπενέφερε τόν ἄνθρωπο πάλι κοντά στόν Θεό μέ τήν ἐξιλαστήρια σταυρική θυσία του.

Εἶναι ἡμέρα χαρᾶς καί εἰρήνης, διότι ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώθηκε ἀπό τά δεσμά τῆς ἐνοχῆς του καί ἐπέστρεψε πάλι λυτρωμένος καί χαρούμενος στόν ἔνδοξο καί αἰώνιο προορισμό του, στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία βιώνει ἀπό αὐτήν τήν σύντομη ζωή του ἐπάνω στή γῆ.

Αὐτήν ὅμως τήν μεγάλη χαρά τῆς χριστιανοσύνης, ἐσκίασαν ἐφέτος βαρειά καί ἀπειλητικά τά σύννεφα τοῦ πολέμου καί ἐσκόρπισαν τήν συμφορά καί τόν θάνατο σέ ἀναρίθμητους ἀθώους ἀνθρώπους. Πόλεις καί χωριά κατεστράφησαν, ἄνθρωποι ξεριζώθηκαν ἀπό τίς ἑστίες τους καί ἐπῆραν τόν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Μητέρες ἔχασαν τά παιδιά τους, γυναῖκες τούς ἄνδρες τους, παιδιά τούς γονεῖς τους. Ἡ φτώχεια καί ἡ στέρηση ἔκαναν ἀπειλητική τήν ἐμφάνισή τους, καί ὁ φοβερός πόλεμος ἀπειλεῖ μέ ἐξάπλωση καί καταστροφή πολλούς λαούς.

Αὐτήν τήν ἁγία ἡμέρα πρέπει νά φωνάξουμε δυνατά σέ ὅλους τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν τούς πολέμους, πρός χάριν τῶν οἰκονομικῶν τους συμφερόντων, ὅτι εἶναι ἀνάγκη μέ σύνεση καί ὑπευθυνότητα, μέ ἀγάπη καί δικαιοσύνη νά κυβερνοῦν τούς λαούς, ἐπιδιώκοντας τήν εἰρήνη καί τήν προκοπήν ὅλων τῶν λαῶν καί τήν εἰρήνη ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, ἀπό τήν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ εἰρήνη καί ἡ προκοπή καί τῶν ἰδικῶν τους λαῶν. Ἀκόμη ὅτι πρέπει νά στηρίξουν τόν πλοῦτο καί τήν πρόοδο τῶν λαῶν τους ὄχι ἐπάνω στό αἷμα καί τόν πόνο τῶν ἀδυνάτων ἀλλά στήν εὐγενῆ ἅμιλλα καί τήν συνεργασίαν ὅλων τῶν λαῶν. Τότε ὅλος ὁ κόσμος θά εἰρηνεύση καί θά προκόψη, τότε ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη θά βασιλεύση σέ ὅλο τό πρόσωπο τῆς γῆς. Ἀλλιῶς ὁ κόσμος αὐτός κινδυνεύει νά καταστραφῆ μέ τά ἴδια του τά χέρια καί τά ἔργα.

Ὅμως ὁ ἀναστάς Χριστός πού ἦλθε στόν κόσμο καί ἐσήκωσε τό βάρος τῆς ἐνοχῆς μας, καί μᾶς ἐχάρισε τήν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ζωῆς, ἔρχεται καί ἐφέτος, νά ἐπουλώσῃ τίς πληγές μας, νά βοηθήσῃ τούς ἀδυνάτους, νά παρηγορήσῃ τούς πονεμένους καί τούς ἀπηλπισμένους, νά δώσῃ τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα τῆς νίκης, τόν θρίαμβο ἐπάνω στόν θάνατο.

Γι αὐτό μέ πίστη καί ἀγάπη ἄς στρέψουμε τά βλέμματά μας πρός ἀυτόν καί ἄς τόν παρακαλέσουμε νά φέρῃ τήν πολυπόθητη εἰρήνη σ’ ὅλο τόν κόσμο, νά φωτίσῃ τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, νά σκέπτωνται καί νά ἐπιδιώκουν πάντοτε τήν εἰρήνη καί τήν προκοπή τῶν λαῶν, καί ἀναγνωρίζοντας τόν Χριστό σάν κοινό Λυτρωτή καί Σωτῆρα ὅλου τοῦ κόσμου καί ὁμολογῶντας τήν Ἀνάστασή του, μέ πίστη καί χαρά ἄς ἀναφωνήσουμε, Χριστός Ἀνέστη.

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας Τίτος.
In this article

Join the Conversation