Συνεδρίαση Επιτροπής Χωροθέτησης Εργοστασίου ΧΥΤΥ, 2011-02-14 18:23:00

Για το σύνολο των αποφάσεων-γνωμοδοτήσεων των αυτοδιοικητικών αρχών(α’ & β’ βαθμού), του Τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των άλλων φορέων που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση για το...

Για το σύνολο των αποφάσεων-γνωμοδοτήσεων των αυτοδιοικητικών αρχών(α’ & β’ βαθμού), του Τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των άλλων φορέων που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση για το β’ παραδοτέο της μελέτης που αφορά την «Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου και του Χ.Υ.Τ.Υ.» ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης στη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών της η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα στοιχεία της μελέτης αποφάσισε, να παραλάβει το β’ παραδοτέο της μελέτης και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί άμεσα στην εκπόνηση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.Γιατί, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μανταλόβας σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι επιβεβλημένη η άμεση χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή καθώς:

*Σύμφωνα με τη μελέτη είναι η προσφορότερη οικονομική επιλογή,

*Θα οδηγήσει στην άμεση περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και

* Θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες στην περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων στην Ήπειρο.

Επίσης, η Επιτροπή καλεί τον ανάδοχο να διερευνήσει ταυτόχρονα τη δυνατότητα χωροθέτησης ΧΥΤ υπολειμμάτων κατά προτίμηση στον ίδιο χώρο χωροθέτησης με την Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων ή στον πλησιέστερο σε αυτόν χώρο.

Η προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής ο ανάδοχος κατά την εκπόνηση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει:

1. Να αξιολογήσει και να λάβει υπόψη τις τεχνικές παρατηρήσεις και τις γνωμοδοτήσεις των φορέων που κατατέθηκαν στη φάση της διαβούλευσης.

2. Να προβεί στην ακριβή και ορθή εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού (π.χ. λατομικές περιοχές, Προεδρικά Διατάγματα με καθορισμένες χρήσεις γης κ.α.) όσον αφορά στην οριοθέτηση των ευρύτερων περιοχών χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας των απορριμμάτων.

3. Να αποκλείσει ευρύτερες περιοχές χωροθέτησης εντός των οποίων υπήρξαν προγενέστερα αρνητικές γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών ως προς τη χωροθέτηση υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων.

4. Να προβεί στην εύρεση και νέων ευρύτερων περιοχών χωροθέτησης εντός των οποίων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν Γήπεδα χωροθέτησης της μονάδας Επεξεργασίας των Απορριμμάτων, υπακούοντας πάντα στα κριτήρια αποκλεισμού που τέθηκαν στην παρούσα φάση.

5. Στο πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης για την συγκριτική κατάταξη των θέσεων που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ΠΠΕ, να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στην εξέταση – αξιολόγηση του κριτηρίου «Οικονομικά Κριτήρια», υποκριτήριο «Κόστος μεταφοράς απορριμμάτων» και η χάραξη της Ιόνιας Οδού.

6. Να ζητήσει τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και ειδικότερα των δασικών, των εφοριών αρχαιοτήτων και της ΠΕΧΩ, πριν τη συγκριτική κατάταξη των θέσεων – γηπέδων που θα χωροθετηθεί η Μονάδα.. Ο χρόνος έκφρασης γνωμοδότησης από τις Υπηρεσίες θα αφαιρεθεί από το συμβατικό χρόνο εκπόνησης της ΠΠΕ. Και τέλος,

7. Να παρουσιάσει στην Επιτροπή όλες τις συγκεκριμένες θέσεις – γήπεδα που θα αξιολογήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της ΠΠΕ, πριν τη διαδικασία γνωμοδότησης και αξιολόγησης τους.

 

Επιφυλάξεις από δυο μέλη

Να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, δύο μέλη της Επιτροπής επιφυλάσσονται ως προς την απόφαση έχοντας την άποψη ότι οι μελετητές πρέπει πρώτα να διερευνήσουν τη δυνατότητα χωροθέτησης και Χ.Υ.Τ.Υ. και στη συνέχεια να δοθεί εντολή για Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

In this article

Join the Conversation