Σαν σήμερα 20 Μαρτίου 1826 | Έπεσε ηρωικά ο Τούσας Ζέρβας στο Μεσολόγγι

.

Ο Αρτέμης Μίχος στα απομνημονεύματα για την Β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου γράφει:

Την 20 Μαρτίου 1826 κατά την μεσημβρίαν η φρουρά συνηθροίσθη επί του τείχουςκαι μέρος αυτής εξήλθεν εις την πεδιάδα, επί των προτέρων χαρακωμάτων του πολιορκητού.

Οι εχθροί, βλέποντες τούτο και υποθέσαντες,ότι επείκειται έφοδος, συνηθροίσθησαν εις τα τρια κανονιοστάσια έως 6 χιλιάδες,αλλά οι Έλληνες, οίτινες δεν είχον τοιούτον σκοπόν,αφού εκένωσαν τρις τα όπλων των και εκανονοβόλησαν ωσαύτως τρις καθ΄όλην την σειράν του τείχους,ήρχισαν να επανέρχωνται εις τας θέσεις των,και δεν έμειναν έξω ειμή μόνον ο υποσωματάρχης Γ.Ψιλόπουλος (Λεπενιωτάκης) και 13 εκ των οπαδών του.

Οι εχθροί τότε ώρμησαν σωρηδόν κατ΄αυτού,όστις ουδόλως πτοηθείς απο την ορμήν του εχθρού και το πλήθος αυτού αντέστη γενναίως, μέχρις ου εξελθόντος μέρος της φρουράς, συνήφθη μάχη πεισματώδης,αποτέλεσμα της οποίας ήτο η φυγή του εχθρού εντός των κανονιοστασίων των.

Εφονεύθησαν δε εκ των ημετέρων 7, εν οις ο σωματάρχης Τούσης Ζέρβας και οι αξιωματικοί Τζάτζης θείος του σωματάρχου Γ. Κίττσου και επληγώθησαν 16,εν οις ελαφρώς και ο σωματάρχης Κίτσος Τζαβέλας,εκ δε των εχθρών εφονεύθησαν και επληγώθησαν υπέρ των 80.In this article

Join the Conversation