Απαλλοτριώσεις για την σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το Βιοτεχνικό Πάρκο στην Γκρίκα

Οι κτηματολογικοί πίνακες και το διάγραμμα

Η Περιφέρεια Ηπείρου  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών – Περιφέρεια Ηπείρου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  με το υπ’ άριθμ. 74102/7141/16-05-22 έγγραφο της, ανακοινώνει:

Την πρόθεση της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)» σύμφωνα με τη κτηματολογική μελέτη του έργου.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη, κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», που επιτελεί με την κατασκευή του τον σκοπό της Δημόσιας Ωφέλειας και η κήρυξη της απαλλοτρίωσης διέπεται από τις διατάξεις του Ν2882/2001 (ΦΕΚ17/Α/2001), όπως αυτός ισχύει κατά την δημοσίευση της παρούσης.

Η οριοθέτηση της υπό Απαλλοτρίωση έκτασης που προγραμματίζεται να κηρυχθεί, προσδιορίζεται από τα εξωτερικά όρια του εύρους κατάληψης των έργων, των ζωνών προστασίας, εξυπηρέτησης και συντήρησης τους.

Παρουσιάζεται από τα Όρια Νέας Απαλλοτρίωσης (εξωτερικές πολυγωνικές γραμμές μπλέ χρώματος _ με αναγραφόμενες κορυφές) στα Κτηματολογικά Διαγράμματα (ΚΤ-01 & ΚΤ-02, κλίμακας 1:500) και η κατανομή  των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτών-Δήμων-Φορέων-Οργανισμών, αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Κτηματολογικό Πίνακα της οριστικής κτηματολογικής μελέτης του έργου, όπως έχει εγκριθεί με την υπ. αριθ. 58899/5717/15-04-2022 απόφαση της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων Π.Η.

Κατά την σύνταξη των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και πίνακα δεν έχουν εφαρμοστεί οι επί μέρους τίτλοι ιδιοκτησιών. Έχουν ληφθεί υπόψη οι αποτυπώσεις της υφιστάμενης κατάστασης, τα εγκεκριμένα διαγράμματα  των Συνοικισμών της περιοχής και τα υφιστάμενα όρια απαλλοτρίωσης έργων Δημόσιας Ωφέλειας, καθώς και σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αγροκτημάτων που κατατέθηκαν στην υπηρεσία από ιδιοκτήτες.

Τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και ο Κτηματολογικός Πίνακας θα τοιχοκολληθούν στα καταστήματα της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς, και στις αντίστοιχες Τοπικές Κοινότητες της, Γκρίκας και Ψάκας, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων αναπτύσσονται τα προβλεπόμενα έργα και βρίσκονται τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα.

 Η ανωτέρω ανακοίνωση πραγματοποιείται στα πλαίσια ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των άμεσα εμπλεκόμενων πολιτών, οι οποίοι καλούνται να λάβουν γνώση κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αριθ. 3 του Ν2882/2001 και εν γένη των διατάξεων του Ν2882/2001 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει την παρούσα χρονική στιγμή.

Επί των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων δύναται να πραγματοποιηθούν αλλαγές, συμπληρώσεις  και διορθώσεις κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκ των φερόμενων Ιδιοκτητών (για στοιχεία φερόμενων δικαιούχων, γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησιών, συνενώσεις, κατατμήσεις κλπ) και κατόπιν τυχών προσκόμισης επιπρόσθετων στοιχείων από αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς. Τα ανωτέρω στοιχεία θα εξεταστούν από την   Αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι ενδεχόμενες αλλαγές που τυχών επιφέρουν ανακατανομές επί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων θα ενσωματωθούν σε ανασύνταξη και έγκριση των Κτηματολογικών Στοιχείων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν2882/2001.

Πράξεις συμπληρωματικής κήρυξης ή ανάκλησης θα πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον κριθεί απαραίτητη η τροποποίηση-διαφοροποίηση των εξωτερικών ορίων του εύρους Απαλλοτρίωσης.

Αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με την παραπάνω προτεινόμενη απαλλοτρίωση είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΗ (Πλ. Πύρρου1, ΤΚ 45221, Ιωάννινα, Τηλ. 26510 87338.

Ορίζουμε το χρόνο των ενεργειών σύμφωνα με την παρ.5 του αρ. 3 του Ν2882/2001 σε τριάντα (30) ημέρες από την δημοσίευση και τοιχοκόλληση της παρούσης.

Tο  σχετικό  έγγραφο

Συνημμένα :
In this article

Join the Conversation