Σε δημοπρασία σπάνιο έγγραφο με τον “Όρκο των Σουλιωτών”

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου

Ο Όρκος των Σουλιωτών είναι ένα από τα εξαιρετικά σπάνια είδη που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει η δημοπρασία Σπάνιων Βιβλίων, Χειρογράφων, Εγγράφων & Χαρακτικών της VERGOS Auctions.

H δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού, στο ξενοδοχείο Athens Plaza την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 (ώρα 6:30 μμ.).

Πρόκειται για έγγραφο με τις υπογραφές των Σουλιωτών Νικολάου Τζαβέλλα, Γεωργίου Δράκου, Γ(ιώ)τ(η;) Νταγλή, Διαμάντη Ζέρβα, Λάμπρου Βέικου και Χριστόφορου Περραιβού, στο οποίο ορκίζονται να συνεργήσουν στο εξής ενωμένοι «διά τήν ἐλευθερίαν καί ὠφέλειαν τοῦ Ἔθνους μας», «διά τήν τιμήν καί ὑπόληψίν μας» και «διά τήν νόμιμον ἀπόκτησιν τῶν πρός τό ζῇν ἀναγκαίων».

Διαβάστε ολόκληρο τον όρκο:
«Ἡμεῖς οἱ κάτωθεν γεγραμμένοι βλέποντες τάς ἀκαταστασίας καί διχονοίας μερικῶν ὁμογενῶν μας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐναντίαι καί ὀλέθριοι διά τά συμφέροντα τῆς Πατρίδος, καί εἰς τόν ἴδιον καιρόν κινδυνεύει νά χαθῇ μέ ἀτιμίαν καί ἡ ἰδική μας ὑπόληψις καί τῶν φαμελιῶν μας, ἀποφασίσαμεν μέ θέλησιν καί μέ εὐχαρίστησίν μας νά ἑνωθῶμεν μέ ὅρκον φοβερόν τῆς ἁγίας Τριάδος, τῆς Πατρίδος καί τῆς τιμῆς μας, ὅτι ἀπό τό νῦν καί εἰς τό ἑξῆς νά ἤμεθα ὅλοι μία ψυχή, μία καρδία καί μία γνώμη, καί κᾀμμία περίστασις, ὅσον δυνατή καί ἄν εἶναι, νά μήν ἠμπορεῖ νά μᾶς χωρίσῃ, ἔξω μόνον ὁ θάνατος. Ὁ δέ καθολικός σκοπός τούτης τῆς ἀδελφότητός μας εἰς ἄλλο νά μήν ἀποβλέπῃ παρά, πρῶτον διά τήν ἐλευθερίαν καί ὠφέλειαν τοῦ Ἔθνους μας, δεύτερον διά τήν τιμήν καί ὑπόληψίν μας, καί τρίτον διά τήν νόμιμον ἀπόκτησιν τῶν πρός τό ζῇν ἀναγκαίων. – Θέλει εἴμεθα πάντοτε ὑποκείμενοι εἰς τήν Ἐθνικήν Διοίκησιν, καί ὑπήκοοι εἰς τάς Πατριωτικάς της προσταγάς. Καί ἄν κᾀνένας ἀπ’ ἔξω ἤθελε τολμήσῃ νά κατατρέξῃ ἤ νά βλάψῃ κᾀνένα ἀπό τήν ἀδελφότητά μας, ὅλοι ἡμεῖς οἱ ἄλλοι ἀδελφοί του νά τόν διαφεντεύωμεν καί μέ τήν ἰδίαν μας ζωήν, ἄν ἡ χρεία τό καλέσῃ. Ἀκόμη καί ζιζάνια ἄν πασχίσουν νά μᾶς βάλουν, ἡμεῖς ἀκρόασιν ποτέ νά μή δίδωμεν εἰς τά λόγια τους, ἀλλά νά τούς ὑβρίζωμεν καί κυνηγῶμεν ὡς κακοποιούς. Καί ἄν ποτέ κᾀνένας ἀδελφός λάβη παράπονον ἀπό ἄλλον ἀδελφόν, τότε ὁ παραπονεμένος νά τό λέγῃ εἰς τήν ἀδελφότητα, καί ἡ ἀδελφότης νά εἶναι εἰς χρέος νά τόν δικαιώνῃ, καί εὐθύς νά τούς βάνῃ εἰς τήν πρώτην ἀγάπην. – Διά νά ὠφελήσωμεν λοιπόν τό Ἔθνος μας, καί διά νά ἀπολαύσωμεν τιμήν καί ὑπόληψιν, καί σωματικήν κατάστασιν, ἀποφασίσαμεν νά ἐκστρατεύσωμεν διά τά μέρη τῆς Θεσσαλίας μέ ὅσους ἔχομεν, καί ὅσους ἄλλους ἤθελε μᾶς ἀκολουθήσουν εἰς αὐτό τό θεῖον καί σωτήριον ἔργον, ἤ ὅπου ἀλλοῦ ἡ περίστασις ἤθελε μᾶς ὁδηγήσῃ…».In this article

Join the Conversation