Ο πίνακας προσλήψεων στην κοινωφελή εργασία του δήμου Σουλίου

Η απόφαση

Ο Δήμαρχος Σουλίου, έχοντας υπ’ όψιν:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2) Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Την αριθμ. 1.5 13/14-12-2021 (ΦΕΚ 5895/1 -12-2021/τ. ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» η οποία τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. 2.250/11-02-2022 (ΦΕΚ 634/14-02-2022 /τ. ’).
5) Την Νο 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 30977/18-02-2022 του Ο.Α.Ε.Δ. «Σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της
απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».
6) Τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων της αριθμ. 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
7) Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ.
8) Τα σχετικά δικαιολογητικά πρόσληψης των επιτυχόντων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι ωφελούμενων του προγράμματος του Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για να απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στις υπηρεσίες του Δήμου μας (ως επιβλέπων φορέας), για οκτώ (8) μήνες, από 01/0 /2022 έως και 31/01/2023:

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ».

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ. Με τη λήξη του προγράμματος η σύμβαση εκάστου ωφελούμενου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει
In this article

Join the Conversation