702.000€ για την παρακολούθηση ποιότητας των υδάτων ύδρευσης της Παραμυθιάς

Υπογράφηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Την ένταξη της Πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 702.000€

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου Σουλίου με δύο ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα (Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  και το  Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας) απο το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής καθώς και την Εταιρεία Ύδρευσης Oslo

Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Το σύστημα περιλαμβάνει τρεις Τοπικούς Σταθμούς Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει εφαρμογή υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεων, η οποία θα αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα βασίζεται στη μοντελοποίηση και προσομοιώσεις που θα ολοκληρωθούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιπλέον, το Norwegian University of Life Sciences θα αναπτύξει εικονικούς αισθητήρες με σκοπό τον αρτιότερο έλεγχο διαρροών της κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης της Παραμυθιά, καθώς και την πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού
In this article

Join the Conversation