Εσπερινό ΕΠΑΛ στη Θεσπρωτία από την νέα σχολική χρονιά

Οι τομείς και οι εγγραφές


Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3147/22-06-2022) η ίδρυση ενός νέου σχολείου στο νομό μας. Πρόκειται για το Εσπερινό ΕΠΑΛ, με έδρα την Ηγουμενίτσα, του οποίου η λειτουργία πρόκειται να ξεκινήσει ήδη από το προσεχές σχολικό έτος 2022-23, με τους ακόλουθους τομείς:

1. Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
2. Διοίκησης και Οικονομίας
3. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
4. Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
5. Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Το νεοϊδρυθέν σχολείο έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στο νομό μας και να ικανοποιήσει ένα αίτημα πολλών ετών από ενήλικες κυρίως εργαζόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών και προσωπικών ζητημάτων δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους ή επιθυμούν την απόκτηση δεύτερου τίτλου.

Με τη φοίτηση στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. προσφέρεται η δυνατότητα:

– απόκτησης απολυτηρίου Λυκείου, ισότιμου και ισοδύναμου με το αντίστοιχο του Γενικού Λυκείου,
– απόκτησης πτυχίου ειδικότητας με αναγνωρισμένα προσόντα και επαγγελματικά δικαιώματα.
– συνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων,
– παρακολούθησης τάξης μαθητείας, αποκτώντας πτυχίο επιπέδου 5, άδεια άσκησης επαγγέλματος χωρίς προϋπηρεσία, και εργασιακή εμπειρία με
αποδοχές, ενισχύοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση στο εσπερινό ΕΠΑΛ είναι τριετής και αναφορικά με τις αιτήσεις εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet έως και την Πέμπτη 07.07.2022 και ώρα 23:59, ισχύουν τα ακόλουθα:

Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας μπορούν να εγγραφούν:
– Όσοι τελείωσαν το Γυμνάσιο αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Λύκειο, με στόχο την απόκτηση:
o Απολυτηρίου Λυκείου
o Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας

– Όσοι τελείωσαν το Λύκειο, με στόχο την απόκτηση:
o Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας MONO

Στην Α’ Τάξη εγγράφονται:
– Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
– Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη του Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των Τ.Ε.Σ.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’,Β’ και Γ’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

Στη Β’ Τάξη εγγράφονται:
– Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
– Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
– Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
– Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α΄ 193).
– Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ’ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
– Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
– Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη.
– Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
– Μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β’ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα.
–  Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
– Κάτοχοι Πτυχίου Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
– Κάτοχοι Πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β’ κύκλο Τ.Ε.Ε.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
– Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
– Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’, Β’ τάξη ΕΠΑ.Σ.
– Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

Μέχρι τον ορισμό Διεύθυνσης στο νέο σχολείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, όπως αναφέρονται στη συνέχεια, θα προσκομίζονται μετά από σχετική επικοινωνία στη ΔΔΕ Θεσπρωτίας :
– Αίτηση Ηλεκτρονικής Εγγραφής (σε έντυπη μορφή)
– Τίτλος σπουδών εγγραφής
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
– Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
– Ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΕΡΓΑΝΗ) ή φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας εφόσον είναι ανήλικοι

Για επιπλέον λεπτομέρειες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε με τη ΔΔΕ Θεσπρωτίας.

Ο Διευθυντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Κοσιώρης ΕυάγγελοςIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!