Πρόστιμα για την υπερκατανάλωση νερού με σκοπό τον περιορισμό χρήσης

Και μετά από προβλήματα στην υδροδότηση

H ανομβρία, σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση νερού και με τα προβλήματα που υπάρχουν στο δίκτυο ύδρευσης, έχουν προκαλέσει δυσλειτουργία στην υδροδότηση της Παραμυθιάς και αρκετών κοινοτήτων του δήμου, με αποτέλεσμα, την απόφαση από την δημοτική αρχή για ενεργοποίηση του άρθρου 2, παράγραφο 5 του Κανονισμού ύδρευσης το οποίο προβλέπει και πρόστιμα.

Τι αναφέρει το σχετικό άρθρο:

Ο Δήμος, όταν το νερό δεν επαρκεί, έχει το δικαίωμα:

α) να απαγορεύσει την χρήση νερού από τα δίκτυα ύδρευσης: για άρδευση κηπευτικών, δένδρων, κ.λ.π.. για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς. για υδροδότηση στάβλων, αποθηκών, κ.λ.π. δραστηριοτήτων.
β) να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της υπηρεσίας ύδρευσης.
γ) να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

  • Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται ανακοίνωση της Υπηρεσίας ύδρευσης, η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και δημοσιεύεται στην αντίστοιχη Τοπική Κοινότητα με αποδεικτικό. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, διαπιστούμενης από υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης ή αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου, συντάσσεται σχετική έκθεση και επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στο ίδιο έτος επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του αρχικού (αυτού της προηγούμενης παραγράφου).
  • Σε περίπτωση νέας υποτροπής μέσα στο ίδιο έτος επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του αρχικού και ενεργείται σφράγισμα της παροχής ύδρευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
  • Η επανασύνδεση ενεργείται σε κάθε περίπτωση μετά την καταβολή στο ταμείο του Δήμου του βεβαιωθέντος προστίμου και του προβλεπόμενου τέλους επανασύνδεσης της παροχής, το ύψος του οποίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η σχετική ανακοίνωση του δήμου:

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου να περιορίσουν την κατανάλωση του πόσιμου νερού μόνο για οικιακή χρήση και όχι για αρδευτικές και άλλες ανάγκες.

Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της υπερκατανάλωσης, υπάρχει έλλειψη νερού.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο (Απόφαση 254/2011 του Δ.Σ. Άρθρο 2. Παρ:5 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Σουλίου).In this article

Join the Conversation