1.5 εκ. ευρώ για την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Η ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/ κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού 1.505.645,16€ χωρίς Φ.Π.Α 24%), το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Σουλίου. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε υφιστάμενη αγροτική οδοποιία κυριότητας του Δήμου Σουλίου  στις περιοχές των αναδασμών Παραμυθιάς-Καρυωτίου (έτους 2013) Ραχουλίου (έτους 2006), Προδρομίου (έτους 2005), Χρυσαυγής (έτους 2000), Σκανδάλου (έτους 1996), Γαρδικίου (έτους 1980) και Ποταμιάς (έτους 1983).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών».

Με την αρ. 666/2022 απόφαση Δημάρχου Σουλίου ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους: α) Παππά Γρηγόριο – ΠΕ Περιβαλλοντολόγο. β) Ντρίτσο Γεώργιο – ΠΕ Πληροφορικής. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. ) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2106 (άρθρο 221, παράγραφος 10) στις ιστοσελίδες του Δήμου Σουλίου : www.dimossouliou.gr Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr.In this article

Join the Conversation