3 εκατομμύρια ευρώ για την βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου

Η προκήρυξη του διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ογδόντα επτά χιλιάδων και διακοσίων σαράντα έξι Ευρώ εξήντα λεπτών (3.087.246,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.489.715,00 € και ΦΠΑ: 597.531,60 €).

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:

  • Ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
  • Δκαεπτά (17) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) στο σύνολο των οποίων θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση σε πραγματικό χρόνο της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων ηλεκτρικής ενέργειας (όπως συνφ, ασυμμετρία φάσεων, στιγμιαία ισχύς κλπ), παροχής, πίεσης, στάθμης και ποιότητας νερού. Σε όλες τις γεωτρήσεις (8 σημεία) θα τοποθετηθεί εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης.
  • Δώδεκα (12) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε), στους οποίους θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων όπως κατανάλωση και ενέργεια, παροχή, πίεση, στάθμη και ποιότητα ύδατος
  • Φορητού Εξοπλισμού (Φ.Ε.) μέτρησης παροχής, ανίχνευσης διαρροών, μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών πόσιμου νερού, σύστημα γεωμετρικών χαρακτηριστικών, μέτρησης στάθμης, μέτρησης με laser και φωτογραφίες
  • Ενός (1) Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών φαινομένων το οποίο περιλαμβάνει έξι (6) επιμέρους υποσυστήματα (αισθητήρες) τα οποία θα τοποθετηθούν σε ισάριθμα σημεία σε ρέματα της περιοχής στα οποία παρατηρείται συχνά υπερχείλιση σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης
  • • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
  • • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’
  • • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/09/2022 και ώρα 19.00 μ.μ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12/09/2022και ώρα 11:00 π.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και έλαβε Συστημικό Αριθμό: 164345.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σουλίου, Δ/νση T.Υ- Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου, τηλ.2666360127, e-mail:[email protected], αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Γρηγόριος, που εδρεύει στο Δημαρχιακό κατάστημα (Δ/νση Κ.Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ: 9353/20-06-2022(AΔΑΜ: 22REQ010770843, AΔΑ: ΨΧΩΘΩ1Α-9ΞΛ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/ έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022,2023,2024&2025 που βαρύνει τον κωδικό ΚΑ:64-7131.008 του φορέα Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου» και αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6219/2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ:9Ξ3246ΜΤΛ6-Μ8Λ)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι επτά (27) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (24 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και τριάντα λεπτών (49.794,30€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.In this article

Join the Conversation