Μια πρόσληψη ορισμένου χρόνου στο δήμο Σουλίου

YE Εργατών- Εργατριών Ύδρευσης

Την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

1 θέση YE Εργατών- Εργατριών Ύδρευσης, Διάρκεια σύμβασης τεσσάρων μηνών.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους:

  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους Δήμου Σουλίου).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι α) δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και β) δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5&6 του Π.Δ. 164/2004.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα από 25 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 29 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος).  Πληροφορίες: τηλ. 2666360132 Παπαευαγγέλου Ευάγγελος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης εδώIn this article

Join the Conversation