1.144.000 ευρώ για το πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σουλίου

Και για τις 3 δημοτικές ενότητες (Παραμυθιάς, Αχέροντα, Σούλι). Η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας

Την 18η Ιουλίου 2022, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησε στη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας σε τμήματα για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 922.306,93€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι 1.143.660,59€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) [Συστημικός Αριθμός 188937].

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για όλα τα τμήματα ορίζεται η 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών για όλα τα τμήματα ορίζεται η 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Με βάση το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού, η διαδικασία περιλαμβάνει την κατάρτιση της Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Μ.Π.Σ.), η οποία καθορίζει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, το σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων, την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και την γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή του έργου.

Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες θα καθορίζονται και Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, Ζώνες Ειδικών Πολεοδομικών Κινήτρων, περιοχές και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και χαμηλών εκπομπών ρύπων, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

Η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του Τ.Π.Σ. Δήμου Σουλίου (Δ.Ε. Σουλίου, Αχέροντα, Παραμυθιάς) εκτυλίσσεται σε δύο Φάσεις: στην Α’ Φάση – Εκπόνηση του Τ.Π.Σ. και στη Β’ Φάση – Έγκριση του Τ.Π.Σ..

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης (έκδοση Π.Δ.) ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της προώθησε ως πρώτης προτεραιότητας το θέμα της Εκπόνησης του Τοπικού Χωρικού-Πολεοδομικού Σχεδίου (το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του Δήμου και όχι μόνο της Δ.Ε. Παραμυθιάς), με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.In this article

Join the Conversation