Ενισχύεται με 4 ιατρούς το Γ.Ν.Φ.

Ανακοίνωση του Διοικητή του νοσοκομείου

Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, προκηρύχθηκαν με την Α31/13389/8-8-2022 Προκήρυξη του Νοσοκομείου μας (ΑΔΑ: 6Μ2Ζ46904Α-5ΟΣ) , οι κατωτέρω θέσεις, ήτοι:

  • Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, στον βαθμό του Δ/ντή.
  • Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, στον βαθμό του Επιμελητή Α΄.
  • Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, στον βαθμό του Επιμελητή Α΄.

Επίσης εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η πρόσληψη ενός (1) επικουρικού ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας για τρία (3) χρόνια.In this article

Join the Conversation