Ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σουλίου

Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Σουλίου», προκηρύσσεται με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.)....

Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Σουλίου», προκηρύσσεται με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 192.500€ συμπεριλαμβανημένου του ΦΠΑ (23%).
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου, οδός Καραμανλή 179, μέχρι την Δευτέρα 4/4 και ώρα 10:00, η δε αρμόδια επιτροπή θα αποσφραγίσει του φακέλους την ιδια ημέρα στις 10:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 266360129.

In this article

Join the Conversation