Ο Δήμος Σουλίου για την έγκριση των 429.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία

Ανακοινώθηκε στις 24-08-2022 στους Δήμους της χώρας από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των...

Ανακοινώθηκε στις 24-08-2022 στους Δήμους της χώρας από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθμ. 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020).

Η αίτηση του Δήμου Σουλίου, που περιλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ» περιλαμβάνεται στις παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, με επιλέξιμο ποσό δαπάνης 429.000,00€, κατ’ αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό της εκπονηθείσας μελέτης.

Σημειώνεται ότι από τις 294 αιτήσεις που κατατέθηκαν συνολικά, παραδεκτές έγιναν οι 194 μετά το διοικητικό έλεγχο και τη βαθμολόγηση του συνόλου αυτών.In this article

Join the Conversation