3 προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων για τους παιδικούς σταθμούς της ΝΠΔΔ “Αρωγή” του Δήμου Σουλίου

2 θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου και 1 θέση ΔΕ βοηθού Βρεφονηπιοκόμου

Mε απόφαση του ΝΠΔΔ Αρωγή, εγκρίνεται η πρόσληψη δύο (2) ατόμων, μια ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης και μια (1) ακόμη ειδικότητας ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον συνεχιστεί η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος:

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας ,εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης », ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Δομών (Παιδικοί Σταθμοί) του ΝΠΔΔ Αρωγή.

Η σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσαIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!