Ανακοινώθηκε απο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης η ένταξη του Δ. Σουλίου στο πρόγραμμα βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε στις 29-09-2022 στους Δήμους της χώρας από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οριστική ένταξη των πράξεων των Δικαιούχων Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», έπειτα από τον διοικητικό έλεγχο των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) της πράξης του Δήμου Σουλίου που κατατέθηκε στις 14/03/2022 για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ», καλύπτεται εξολοκλήρου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ανέρχεται σε 429.000,00 €.In this article

Join the Conversation