Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου για να συζητηθεί στο Δ.Σ. Σουλίου, η προσθήκη της Παραμυθιάς στην ονομασία του Δήμου

Έγγραφο

Του Γρηγορίου ΜΑΡΚΟΥ του Σταύρου, κατοίκου Δ.Κ. Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας
Κοινοποίηση: Προς το Δήμο Σουλίου.

Προς τον Δήμο Σουλίου υπέβαλα την από 24.05.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7960/24.05.2022 αίτησή μου υπογεγραμμένη από εβδομήντα οκτώ (78) συνολικά κατοικοδημότες του Δήμου Σούλιου, ζητώντας με αυτή να τεθεί ως δέμα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της προσθήκης στο όνομα του Δήμου Σουλίου και του ονόματος της προσθήκης στο όνομα του Δήμου Σουλίου του ονόματος ¨Δήμος Παραμυθιάς – Σουλίου¨ του ονόματος Παραμυθιάς έτσι ώστε να αποκτήσει την διπλή ονομασία ο Δήμος Σουλίου ονομαζόμενος πλέον ως ¨Δήμος Παραμυθιάς – Σουλίου¨΄.

Η παραπάνω αίτηση υπογεγραμμένη από εβδομήντα οκτώ (78) συνολικά κατοικοδημότες του Δήμου Σούλιου, τους οποίους και εκπροσωπώ καθόσον εγώ έλαβα την πρωτοβουλία της σύνταξης, της υπογραφής και της υποβολής της παραπάνω αίτησης στο πρωτόκολλο του Δήμου απευθυνόμενη προς το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν εισήχθη μέχρι και σήμερα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, από εσκεμμένη παράλειψη και δόλο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Αθανασίου.

Στον ανωτέρω κ. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτάχθηκα επανειλημμένα και με προφορικές μου οχλήσεις του ζήτησα παροχή εξηγήσεων για την μη εισαγωγή του ανωτέρω αιτήματος προς συζήτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κατά καιρούς απαντήσεις του στο παραπάνω δικαιολογημένο ενδιαφέρον μου υπήρξαν αβάσιμες και αδικαιολόγητες και κάθε φορά μου απαντούσα προσχηματικά προφανώς με διάθεση αποφυγής ότι δήθεν προτίθεται να θέσει προς συζήτηση την παραπάνω αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε προσεχή συνεδρίαση πράγμα που ουδέποτε έπραξε.

Εμπαίζοντας έτσι τόσο εμένα που διανύω το 98 ο έτος της ηλικίας μου, και μη σεβόμενος αυτή καθώς και τις επανειλημμένες παρακλήσεις μου προς το πρόσωπό μου αλλά ούτε την γνώμη, την άποψη και την κρίση των εβδομήντα οκτώ (78) συνδημοτών μας.

Επειδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Αθανασίου είχε νομική υποχρέωση να εισαγάγει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου το παραπάνω θέμα που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αίτηση πράγμα που δεν έπραξε μέχρι σήμερα παραβιάζοντας έτσι το νόμιμο καθήκον του. (Ν.4554/2018 και 3852/2010)

Επειδή έχω έννομο συμφέρον να μου δοθεί απάντηση στην υπ’αριθ. πρωτοκόλλου 7960/24.05.2022 αίτησή μου εκ μέρους του Δήμου Σουλίου αφού είμαι ένας από τους συνυπογράφοντες αυτή.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ

Με την παρούσα προς την Υπηρεσία σας όπως στα πλαίσια των νόμιμων αρμοδιοτήτων σας και της άσκησης του ελέγχου προς το Δήμο Σουλίου και ειδικότερα προς τον αρμόδιο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού, προκειμένου να ελέγξετε αυτόν για την ανωτέρω παράλειψή του και ταυτόχρονα να του υποδείξετε την υποχρέωση του να εισάγει προς συζήτηση και ως θέμα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου την υπ’αριθ. πρωτοκόλλου 7960/24.05.2022 υπογεγραμμένη από εβδομήντα οκτώ (78) συνολικά κατοικοδημότες του Δήμου Σούλιου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Το έγγραφο της αποκεντρωμένης διοικησης:

In this article

Join the Conversation