Ανάδοχος για την αναβάθμιση των οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σουλίου

1.087.112,65€ πλέον του Φ.Π.Α. η προσφορά

Με απόφασή της, η οικονομική επιτροπή του Δημου Σουλίου, ενέκρινε τον διαγωνισμό για το έργο «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλύου».

Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.” με μέση έκπτωση προσφοράς 28,64% και προσφερόμενη δαπάνη έργου 1.087.112,65€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%, διότι προέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθ. 11799/2022 Διακήρυξης.In this article

Join the Conversation