Απόφαση απαγόρευσης ψεκασμών για την προστασία των μελισσών και οδηγίες για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προστασία των μελισσών από ψεκασμούς κατά τη διάρκεια ανθοφορίας, απαγορεύεται η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων...

Η αυστηρή τήρηση των οδηγιών χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναφέρονται στις ετικέτες συσκευασίας τους , σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής , διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά τους και μειώνουν τις δυσμενείς παρενέργειές τους στα φυτά , στα φυτικά προϊόντα , στα ωφέλιμα παράσιτα, στο χρήστη , στον καταναλωτή και στο περιβάλλον.  Η υποχρέωση αυτή απορρέει  και  από το Ν. 721/1977 άρθρο 29 όπου αναφέρεται ρητώς ότι : « Οι χρησιμοποιούντες γεωργικά φάρμακα υποχρεούνται να τηρούν τα επί της συσκευασίας ή της επ’αυτής ετικέττας αναγραφόμενα όσον αφορά εις τον τρόπον χρησιμοποιήσεώς των, το χρονικόν διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής, την προστασίαν του οικοσυστήματος, ιδιαιτέρως δε την προστασίαν των μελισσών, ως και την φύλαξιν των γεωργικών φαρμάκων».  Οι παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 10 του ιδίου Νόμου όπως αυτός συμπληρώθηκε απ’το Ν.2538/ 1997 τιμωρούνται με πρόστιμο. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 31 προβλέπεται γι’αυτούς και φυλάκιση.
   Η κακή χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη μελισσοκομία του Νομού μας, στην οικονομία του οποίου ο κλάδος αυτός συμβάλλει σημαντικά. Αν λάβουμε δε υπ’ όψιν  και το ρόλο της μέλισσας στην αύξηση της καρπόδεσης, στην ποιότητα, το βάρος, και το μέγεθος των καρπών θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Μέσα στα πλαίσια αυτά σας εφιστούμε την προσοχή, να μην κάνετε χρήση μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ανθισμένες καλλιέργειες.Σε μη ανθισμένες καλλιέργειες, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια προϊόντα , να καταστρέφετε πρώτα τα ανθισμένα ζιζάνια της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση να πραγματοποιείται σε ώρες που δεν δραστηριοποιούνται οι μέλισσες, και να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα ,  μόνο εγκεκριμένα και μάλιστα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.  115/1997(ΦΕΚ104/τ.Α’/30-5-1997).
Στους παραβάτες των ανωτέρω, κατά το άρθρο 2 του Ν.721/77 και κατά συνέπεια και του άρθρου 3 του  Π.Δ. 115/1997 (μεταξύ των οποίων είναι και όσοι εμπορεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας) επιβάλλεται πρόστιμο και τα προϊόντα κατάσχονται .  Επί  πλέον προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις

In this article

Join the Conversation