Σε διαγωνισμό τα 5 πάρκα άθλησης στην Παραμυθιά (2), στο Καρυώτι, στο Γαρδίκι και στην Γλυκή

Προϋπολογισμού 210.000€

Διαγωνισμό για την κατασκευή 5 πάρκων άθλησης, προκήρυξε ο Δήμος Σουλίου.

H χρηματοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον άξονα προτεραιότητας “Αστική Αναζωογόνηση”,  και θα κατασκευαστούν στην Παραμυθιά (2), στο Καρυώτι, στο Γαρδίκι και στην Γλυκή.

Πρόκειται για πάρκα άθλησης που θα τοποθετηθούν σε σημεία των παραπάνω περιοχών, όπου οι δημότες τα έχουν επιλέξει ως άσκηση με περπάτημα ή άλλες αθλοπαιδίες και θα έχουν πια τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη άσκηση αφού θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νέα σύγχρονα όργανα γυμναστικής που είναι πιστοποιημένα και ειδικά σχεδιασμένα για αερόβια άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης φτάνει τις 210.000€

  • Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1η  Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
  • Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ

Η προκήρυξη:

O Δήμαρχος Σουλίου  προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία πάρκων άθλησης για την άσκηση – ενασχόληση εφήβων και ενηλίκων κατοίκων του Δήμου Σουλίου με την προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού και την πλήρη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (με υπαίθρια καθιστικά, κιόσκια, καλλωπιστικά φυτά και δέντρα, κάδους απορριμμάτων κλπ.).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής), 34928400-2 (Αστικός εξοπλισμός), 33682000-4 (Πλακίδια από ελαστικό), 03451000-6 (Φυτά).

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό 169.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 13 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 209.889,60€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας –Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ» σύμφωνα με την αρ. 244.3.2/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΧΜ46Ψ844-ΖΧ1) απόφαση ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου κατά 167.911,28€ και από πόρους του Δήμου Σουλίου με το πόσο των 41.978,32€.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7322.001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σουλίου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές  ημέρες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σουλίου, Δ/νση T.Υ- Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  του Δήμου Σουλίου,  τηλ.2666360127,  e-mail:[email protected], αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Γρηγόριος, που εδρεύει στο Δημαρχιακό κατάστημα (Δ/νση Κ.Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1η  Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την  7 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  Τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (3.390,00€).

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΔΩIn this article

Join the Conversation