2 προσλήψεις για το πρόγραμμα “Άθληση για Όλους” του δήμου Σουλίου

2 θέσεις γυμναστών

Την πρόσληψη, δύο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», ανακοίνωσε ο Δήμος Σουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο email  του φορέα [email protected] ή αυτοπροσώπως, είτε  με  άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του  Δήμου  Σουλίου  στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, Τ.Κ.: 46200, Παραμυθιά, τηλ. επικοινωνίας: 2666360132 εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται στην υπ’ αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020)   απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού.

Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ




In this article

Join the Conversation