Διαγωνισμός για τρεις σταθμούς παρακολούθησης του συστήματος ύδρευσης της Παραμυθιάς, προϋπολογισμού 297.600€

Απο το ευφυες πράσινο σύστημα ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων δικτύου ύδρευσης Παραμυθιάς

Ο Δήμος Σουλίου  προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Αυτόματων Πιεζοθραυστικώ Βαλβίδων Τύπου Μεμβράνης Μείωσης Πίεσης PRV
• Απαραίτητου Επικοινωνιακού εξοπλισμού ΤΣΕ και ΚΣΕ
• Λογισμικών Προσομοίωσης Δικτύου Ύδρευσης – αποτύπωσης διαρροών και τηλεπαρακολούθησης μονάδων PLC δικτύου
• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος
• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση
σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/02/2023 και ώρα 15.00μ.μ Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και έλαβε Συστημικό Αριθμό:180946.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα εφτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (297,600.00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 240.000,00 € και ΦΠΑ: 57.600,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 και υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση
βαρύνει την με Κ.Α. : 63-7341.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΠΕΡ / 58432/436 με ημερομηνία 07/06/2022 της Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨBK34653Π8-Σ7Χ)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και 3 μήνες για την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.800,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!