Διαγωνισμός για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου στον Δήμο Σουλίου

Η διακήρυξη

O Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια απορριμματοφόρου)»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου δώδεκα (12m3)κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34144510-6.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 170.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (η αρ. πρωτ. 50300/28-07-2022 απόφαση ΥΠΕΣ-ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ- επιχορήγηση δήμων από το πρόγραμμα ΦΟΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού») με το ποσό των 120.000€ και με το ποσό των 50.500,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (η αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 απόφαση ΥΠΕΣ-ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25, επιχορήγηση δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΟΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7131.009 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Σουλίου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης ποιότητας-τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σουλίου, Δ/νση T.Υ- Περιβάλλοντος &Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου, τηλ.2666360127, email:[email protected], αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Γρηγόριος, που εδρεύει στο Δημαρχιακό κατάστημα (Δ/νση Κ.Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200).

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την 27 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750,00€) ευρώ.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμόςIn this article

Join the Conversation