Ανάδοχος για τη βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας της ύδρευσης του Δ. Σουλίου, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.

Απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Στην έγκριση του Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου» προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Προσωρινός Ανάδοχος αναδείχτηκε η «ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.» με τη συνολική συμβατική αξία των 3.025.501€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της εγκεκριμένης μελέτης και επέβαλε την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά και είναι χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας της προς ανάθεση σύμβασης.
In this article

Join the Conversation