Εγκρίθηκε η μελέτη για την «Προμήθεια Εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού». Θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου, η μελέτη για την «Προμήθεια Εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Σουλίου» .

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τις 259.591€ και η μελέτη θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).In this article

Join the Conversation