Ανάδοχος για τα 3 εκ. ευρώ για την βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στην έγκριση του Πρακτικού IV/15-2-2023 (στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου», προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Επίσης προχώρησε στην κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας στην εταιρεία «ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην 13ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14452 στη Μεταμόρφωση Αττικής, με ΑΦΜ: 094128622, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 11178/2022 διακήρυξης.

Η συνολική Δαπάνη της προμήθειας κατά την προσφορά είναι 3.025.501,67 € με ΦΠΑ.In this article

Join the Conversation