Ανάδοχος για την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σουλίου

Αποφαση της οικονομικής επιτροπής.

Στην έγκριση του πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Βελτίωσης Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σουλίου” προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή.

Ανάδοχος κηρύχθηκε ο  Κίσσαβος Νικόλαος με έκπτωση προσφοράς 32,34% και προσφερόμενη δαπάνη έργου 238.536€ πλέον του Φ.Π.Α.
24% (προϋπολογισμούς 429.000€)In this article

Join the Conversation