248.000€ για ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκής – Τσαγγαρίου. Στην Ο.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου οι όροι της διακήρυξης

όλα τα θέματα της Θεσπρωτίας

Η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για  ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι, προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ και η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, αναμένεται να εγκριθούν κατά την αυριανή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τα θέματα της Θεσπρωτίας

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Νάτση Φιλιατών – Δάφνη – Κεραμίτσα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας του Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλικού», προϋπολογισμού € 31.520,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 4. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».
 5. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «Καλάγκα» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2023-2024.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση μελών του γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023 για οφειλές παρελθόντων ετών.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2023.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών) στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0899.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2023.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυλότοπου Σουλίου, στην έκδοση – ανατύπωση ιστορικού βιβλίου με τίτλο «Σκαπέτα Σουλίου – Το Σημερινό Σούλι – Ιστορική Προσέγγιση – Λαογραφική Παράδοση».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο περιοχής Φιλιατών Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο οδικό δίκτυο περιοχής Τσαγγαρίου».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων περιοχής Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το 2023.
In this article

Join the Conversation