Ανάδοχος για τους 3 σταθμούς παρακολούθησης/ελέγχου της ύδρευσης της Παραμυθιάς. Στις 282.348€ η δαπάνη.

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στην έγκριση του από 24-3-2023 πρακτικού αποσφράγισης της επιτροπής διενεργείας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την την “Προμήθεια και Εγκατάσταση τριών Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης και Ελέγχου Ποσοτικών και Ποιοτικών Παραμέτρων” του συστήματος ύδρευσης της Παραμυθιάς, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου..

Στην ιδια αποφαση, προχώρησε στην κατακύρωση της σύμβασης προμήθειας, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.», που γιατι κατάθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 1207/2023 διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας είναι  282.348 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%In this article

Join the Conversation