Εγκρίθηκε η συμμετοχή για χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ για την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δ. Σουλίου, προϋπ. 2.225.765€

Απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της δράσης (μεικτή σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών) με τίτλο «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού και διαχείριση αυτού στο Δήμο Σουλίου».

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί κατά τα 20% από το Εθνικό Πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού στους ΟΤΑ», το οποίο είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU» και κατά 80% μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) των ν. 3855/2010 και ν. 4342/2015 όπως ισχύουν, με Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ.) με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την εισήγηση:

Ο Δήμος Σουλίου ανέθεσε στην εταιρεία με την επωνυμία «Ενέργεια Περιβάλλον Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. με δ.τ. Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.» την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.), στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπονται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό με σημαντική μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και περιβαλλοντική ωφέλεια (μείωση εκπομπών CO2). Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σ.Δ.Α.Ε. πραγματοποιήθηκε καταγραφή του δικτύου δημοτικού φωτισμού, στην οποία ως περιοχή αποτύπωσης ορίστηκε το σύνολο του Δήμου Σουλίου.

Ο μελετητής με το Επικρατέστερο Σενάριο που κατέθεσε, προτείνει στο Δήμο Σουλίου την αντικατάσταση όλων των Φωτιστικών Σωμάτων τα οποία φέρουν λαμπτήρες Νa 250W, LED 85W και 100W καθώς και CFL 65W και είναι εγκατεστημένοι σε φωτιστικά σώματα του τυπικού δικτύου οδικού φωτισμού (σιδηροϊστοί) και σε ιστούς του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (ξύλινες κολώνες ή τσιμεντοϊστοί του δικτύου της Δ.Ε.Η.). Το Σενάριο αυτό προβλέπει μείωση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 232,45 KW και ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων 1.009.646,56 KWh/Έτος.

Το παραδοτέο τεύχος «Πρόταση Αντικατάστασης Λαμπτήρων & Φωτιστικών Σωμάτων Οδοφωτισμού/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» του εγκεκριμένου Σ.Δ.Α.Ε. Δήμου Σουλίου που εκπονήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.», περιλαμβάνει εν συντομία:

 1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
  • Μετρήσεις, εξοπλισμός, μεθοδολογία
  • Δεδομένα καταγραφής
  • Ψηφιακή απεικόνιση
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων αποτύπωσης
  • Συμπεράσματα καταγραφής
  • Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Οδών
 2. Προτεινόμενες επεμβάσεις και εκτίμηση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους
 3. Αποτύπωση της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού
 4. Προϋπολογισμός υλοποίησης παρέμβασης – Προτεραιοποίηση παρεμβάσεων έργου
 5. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα της ενεργειακής αναβάθμισης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Σουλίου.

Συνοπτικά, τα παραπάνω αφορούν την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 2.225.765,28 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι 1.692.565,28 € συνολική δαπάνη προμηθειών και υπηρεσιών και 533.200,00 € δαπάνη προμηθειών και υπηρεσιών με άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης). Τα βασικά σημεία του ως άνω υποδείγματος μελέτης περιλαμβάνουν:

α)    Την προμήθεια και εγκατάσταση 2.204 τεμαχίων φωτιστικών και λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED), για την αντικατάσταση των υφιστάμενων.

β)    Το βασικό σχεδιασμό ενός συστήματος οδοφωτισμού του Δ. Σουλίου, με τη χρήση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων αυξημένης ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασμό με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και προληπτικής συντήρησης, που εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60% και διάρκεια ζωής 20 έτη.

γ)    Την προμήθεια του αναγκαίου λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) για την προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης, ελέγχου και προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ, καθώς και μέσω καταλλήλου συστήματος διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.).

δ)    Τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος φωτισμού δημοσίου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, εντός των οποίων ανάδοχος θα αναβαθμίσει αυτό, με δυνατότητα παράτασης, με αποκλειστική απόφαση του Δήμου για ακόμη πέντε (5) έτη, κατά τα οποία ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης του ολοκληρωμένου συστήματος.

Η υλοποίηση της παραπάνω αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού της πόλης απαιτεί σημαντικά κεφάλαια τα οποία ο Δήμος Σουλίου σήμερα αδυνατεί να χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα η δράση αυτή (μεικτή σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών) με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ», να χρηματοδοτηθεί κατά τα 20% από το Εθνικό Πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού στους ΟΤΑ», το οποίο είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU» και κατά 80% μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) των ν. 3855/2010 και ν. 4342/2015 όπως ισχύουν, με Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ.) με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης.

Δηλαδή, να χρηματοδοτηθεί ουσιαστικά από πόρους του Δήμου Σουλίου, που θα προκύψουν από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξ αιτίας της λειτουργίας του νέου αναβαθμισμένου συστήματος φωτισμού και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 60% τουλάχιστον. Κατ’ ουσία η δράση θα χρηματοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού, αφού θα επέλθει μείωση της ετησίας δαπάνης φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης.

Οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ.) πέραν της τεχνογνωσίας που πρέπει να διαθέτουν στον οδοφωτισμό να:

 • δύνανται να επενδύσουν στην υλοποίηση του συνολικής δράσης, δηλαδή στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (με εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο από 60%).
 • δύνανται να επενδύσουν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής για τον έλεγχο της λειτουργίας, καθώς και της προληπτικής συντήρησης, αλλά και της διαχείρισης, του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, με ίδιους πόρους.

Η αποπληρωμή της συνολικής δαπάνης θα πραγματοποιηθεί εντός 6ετίας (κατά μέγιστο όριο), από την μείωση της σχετικής δαπάνης (που αφορά στον φωτισμό του δημοσίου χώρου της πόλης), εξ αιτίας της εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, η διάρκεια αποπληρωμής αυξάνεται κατά ίσο διάστημα με τη διάρκεια του δικαιώματος προαίρεσης.In this article

Join the Conversation