Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για πλανόδιο εμπόριο

Μέχρι 20.06 οι αιτήσεις

Εκδόθηκε η Προκήρυξη για χορήγηση εξήντα τριών (63) νέων αδειών παραγωγών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και δέκα (10) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές άλλων Περιφερειών, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την 2/5/2023 και ώρα 7:00 έως την 20/6/2023 και ώρα 23:59 να υποβάλλουν την αίτηση τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην υπ΄αριθμ. 66187 /864/27-4-2023 (ΑΔΑ : 90ΡΛ7Λ9-6ΩΒ) προκήρυξη η οποία μπορεί να αναζητηθεί στην ιστoσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.In this article

Join the Conversation