52 θέσεις ανέργων στη Θεσπρωτία απομένουν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για την προώθηση ανέργων στην εργασίας

340 ωρες (100 ώρες θεωρία και 240 ωρες πρακτικής άσκησης) με εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ

Τους ενδιαφερόμενους – δυνητικά ωφελούμενους άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που κατοικούν στους τρεις Δήμους (Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών) της Θεσπρωτίας, καλεί το επιμελητήριο Θεσπρωτίας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στην Πράξη, «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας»  μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της Πράξης , προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις (τουλάχιστον 52)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως Κυριακή 09 Ιουλίου 2023 ώρα 23:59.
Τρόπος Υποβολής: Μόνο ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα Κατάρτισης, 340 ωρών έκαστο (100 ώρες θεωρία και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

. e-Commerce-Hospitality Sales & Marketing
. Στέλεχος ανάπτυξης & προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
. Στέλεχος Διαχείρισης & Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
. Υπεύθυνος διοίκησης επισιτιστικών επιχειρήσεων

Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης (Θεωρία & Πρακτική) και την Πιστοποίησή τους, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η Πράξη «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070063 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ18 στα πλαίσια του Ε.Π. « Ήπειρος 2014-2020»,  υλοποιεί το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ως Δικαιούχος.

Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η προετοιμασία συνολικά 150 ανέργων, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που κατοικούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε κλάδους αιχμής της Περιφερειακής Οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες καλείστε να συμβουλευτείτε την «Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων – Β Κύκλος» που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας https://www.e-thesprotias.gr/ .In this article

Join the Conversation