Ανάδοχος για τον εξοπλισμό  και την διαμόρφωση του κτιρίου Bvlgari

Αποφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου ΣΟυλίου

Στην έγκριση των Πρακτικώντης επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον εξοπλισμό  και την διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» του Δήμου Σουλίου, προχώρησε η οικονομική επιτροπή του Δήμου ΣΟυλίου. .

Ανάδοχος αναδείχθηκε η ένωσης εταιρειών «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – TETRAGON AE»,  & TETRAGON AE με προσφορά 902.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής της αριθ. 7/2023 εγκεκριμένης μελέτης και επέβαλε την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά.
In this article

Join the Conversation