6 προσλήψεις ορισμένουν χρόνου στο Δήμο Σουλίου για την αντιπυρική περίοδο. Από σήμερα οι αιτήσεις

Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα

Την πρόσληψη με επιλογή έξι ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (5 μηνων) για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Σουλίου.

  • 4 θέσεις YE Εργατών- Εργατριών Πρασίνου
  • 1 θέση YE Εργατών- Εργατριών Ύδρευσης
  • 1 θέση ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, καθώς και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους:

  • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους Δήμου Σουλίου).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι α) δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και β) δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5&6 του Π.Δ. 164/2004.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την  αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από  11 Μαΐου ημέρα Πέμπτη μέχρι και 15 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος). Πληροφορίες: τηλ. 2666360132 Παπαευαγγέλου Ευάγγελος.

Κατεβάστε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση
In this article

Join the Conversation