Παραχωρούνται για άλλα 15 χρόνια οι κατασκηνώσεις της Παραμυθιάς στο Δήμο Σουλίου

Για την ανάπτυξη χρήσεων και δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφάσισε να παραχωρήσει κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, το ακίνητο καθώς και τα κτίσματα τα οποία ευρίσκονται εντός αυτού, κυριότητας του , εμβαδού δώδεκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (12.000 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Αμυγδαλέα», Παραμυθιάς Σουλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Η παραχώρηση συντελείται για δεκαπέντε (15) έτη. Το ακίνητο αυτό παραχωρείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Σουλίου για την ανάπτυξη χρήσεων και δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, με δικές του δαπάνες.

Σύμφωνα με την απόφαση ο Δήμος Σουλίου αναλαμβάνει την ευθύνη της ακεραιότητας των εγκαταστάσεων και των χώρων των κατασκηνώσεων, την ευθύνη και τη μέριμνα επισκευής, συντήρησης, φύλαξης και καθαριότητάς τους καθώς και της ασφάλειας και της υγείας των ατόμων που κάνουν χρήση τους.

Αναλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων δαπανών για την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, απόφασης ή άδειας απαιτηθεί για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για τις χρήσεις που αναφέρονται στην δύο

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο υπέρβαση του σκοπού για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Σε περίπτωση που το ακίνητο αυτό δεν χρησιμοποιηθεί εντός πενταετίας για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρείται ή έγινε υπέρβαση του σκοπού αυτού ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκπληρώνεται ο σκοπός αυτός, η χρήση επανέρχεται αυτοδικαίως στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.In this article

Join the Conversation