Υπογράφθηκε η σύμβαση για τους τρεις σταθμούς παρακολούθησης του συστήματος ύδρευσης της Παραμυθιάς

Προϋπολογισμού 297.000€

Υπεγράφη στις 23-05-2023 η σύμβαση προμήθειας του θέματος, στα πλαίσια της πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» που εντάχθηκε στις 07-06-2022 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων και το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιόδου 2014-2021, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 297.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων υδάτων του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Παραμυθιάς, απαραίτητο επικοινωνιακό εξοπλισμό, λογισμικό προσομοίωσης δικτύου αποτύπωσης διαρροών και τηλεπαρακολούθησης δικτύου, δοκιμαστική και απρόσκοπτη λειτουργία του συνολικού συστήματος και εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Δημητρίου Φουφέα – Φούφα ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» ενώ η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας έχει καθοριστεί σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!