6 προσλήψεις ορισμένου χρόνου απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.

Εως την Πέμπτη 8 Ιουνίου οι αιτησεις

ΗΕφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην προκήρυξη.

Ειδικότητες

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 θέση
ΔΕ Εργατοτεχνιτών Με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα – 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

– Κύπρου 68 ΤΚ. 46100 Ηγουμενίτσα,
απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας υπόψιν κ. Κωνσταντίνας Παππά (τηλ. επικοινωνίας: 2665029177/8).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 30 Μαΐου έως Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023
In this article

Join the Conversation