Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο στο Δήμο Σουλίου

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, καθορίζει δύο θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, διαφόρων
ειδικοτήτων στο Δήμο Σουλίου.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών για τον ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται ανά εξάμηνο.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων φοιτητών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου.
In this article

Join the Conversation