Υπογράφηκε η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Παραμυθιάς και η αποπεράτωση του 3ου ορόφου προϋπ. 325.000€.

Δελτίο τύπου

Υπογράφηκε σήμερα στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 325.000,00€.

Η υπόψη εργολαβία, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και από πόρους του Δήμου Σουλίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου Παραμυθιάς καθώς και η αποπεράτωση των εργασιών στον Γ’ όροφο του κτιρίου.
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές, με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και η αποπεράτωση του Γ’ ορόφου του κτιρίου:

• Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων.
• Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες.
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10KWp (Net Metering).
• Κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα σκυροδέματος στην εξωτερική τοιχοποιία του Γ’ ορόφου σύμφωνα με την στατική μελέτη.
• Εσωτερική διαμόρφωση των χώρων του Γ’ ορόφου του Δημαρχείου με την κατασκευή εσωτερικών τοίχων δρομικής τοιχοποιίας και την επίχριση αυτών.
• Κατασκευή ψευδοροφής με θερμομόνωση.
• Τοποθέτηση πλακιδίων στα δάπεδα και τα WC.
• Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος κλιματισμού στον Γ’ όροφο.
• Εργασίες Η/Μ στον Γ’ όροφο και τοποθέτηση ανύψωσης συστήματος αμαξιδίου προς τον Γ΄ όροφο.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Παναγιώτης Βώττης του Στεφάνου, αφετέρου, του νόμιμου εκπροσώπου της Κ/Ξιας «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» και η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

In this article

Join the Conversation