Τελευταία μέρα αιτήσεων για το Λάμποβο

Η προκήρυξη

Σημερα ολοκληρώνεταιη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για την εμποροπανήγυρη της Παραμυθιάς Λαμποβος.

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη έχουν όσοι λάβουν σχετική άδεια συμμετοχής από την επιτροπή εμποροπανήγυρης του Δήμου Σουλίου

1.2 Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη ως εξής :

α) To εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

β) Το Δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

γ) Το Δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.

δ) Το Πέντε (5%) τοις εκατό των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Αίτηση (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου)
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 • Άδεια διαμονής ( για αλλοδαπούς ) σε ισχύ
 • Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου ( άρθρου 285 Κ.Δ.Κ )
 • Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ή άδεια πωλητή Λαϊκών Αγορών ή άδεια στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου ή άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
 • Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ του δηλούμενου προς χρήση οχήματος για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και πιστοποιητικό υγείας , εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών ( καντίνες )
 • Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους, το οποίο υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων στο δημοτικό κατάστημα.
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν:

3.1. Δια ζώσης στο αρμόδιο Τμήμα ή στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σουλίου.

3.2. Ταχυδρομικά στην Δ/νση ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Τ.Κ. 46200 με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη ( ΛΑΜΠΟΒΟΣ).

3.3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα e–mail στην διεύθυνση [email protected]

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4.1. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα εκδοθεί ονομαστική κατάσταση με τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων της κατηγορίας, τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι . Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία θα διενεργείται δημόσια κλήρωση των ενδιαφερόμενων που περιλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση , σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή της Εμποροπανήγυρης.

4.2. Για την έκδοση της σχετικής άδειας συμμετοχής και την απόδοση της θέσης, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος όπως ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης

4.3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές. Όσες θέσεις μείνουν αδιάθετες θα μπορούν να διατεθούν σε τυχόν ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, με ευθύνη της επιτροπής εμποροπανήγυρης.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

5.1. Οι προς διάθεση χώροι και τα πωλούμενα είδη αναγράφονται στον Κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου.

5.2. Η συμμετοχή στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Παραμυθιάς ( ΛΑΜΠΟΒΟΥ ) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας, καθώς και του κανονισμού λειτουργίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ:2666360123,2666360135.

Συνημμένα :

 1. Αίτηση συμμετοχής ( παράρτημα 1).
 2. Δήλωση ( παράρτημα 2 ) .
 3. Κανονισμός Λειτουργίας
 4. Τοπογραφικό Διάγραμμα
In this article

Join the Conversation