300 προσλήψεις στην Δωδώνη. Οι 11 στη Παραμυθιά

Με 300 εποχικούς διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες της η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έδωσε την έγκρισή του και απομένει...

Με 300 εποχικούς διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες της η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έδωσε την έγκρισή του και απομένει ο καθορισμός της προθεσμίας από τον φορέα. Το νέο προσωπικό, που θα προσληφθεί για οκτώ μήνες, θα τοποθετηθεί στο Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας που εδρεύει στα Ιωάννινα και στους Σταθμούς Παραμυθιάς, Παρακαλάμου, Φιλοθέης και Κατσικάς.

Στο κεντρικό κατάστημα Δωδώνης θα προσληφθούν 264 εποχικοί, στον Σταθμό Κατσικάς τέσσερις, στον Σταθμό Παρακαλάμου δύο, στον Σταθμό Φιλοθέης οκτώ, ενώ οι Σταθμοί Πρέβεζας και Παραμυθιάς θα μοιραστούν από 11 θέσεις. Μεταξύ άλλων, θα προσληφθούν 62 ΔΕ Εργατοτεχνίτες/τριες Τυροκόμησης, 30 ΔΕ Οδηγοί, ενώ 98 θέσεις αφορούν Συντηρητές και Χειριστές διάφορων Μηχανημάτων.

 

Οι 11 θέσεις για την Παραμυθιά ειναι οι εξής:

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  3
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)  3
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  1 

Για τους ΔΕ Εργατοτεχνίτες/-τριες παραλαβής γάλακτος απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τυροκομίας ή Τυροκομίας-Γαλακτοκομίας ή Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ταγμ. Κωστάκη 1, Τ.Κ. 451 10, Ελεούσα Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Προσωπικού, υπόψιν κου Δημητρίου Αγγέλη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2651089716 και 2651089773.

In this article

Join the Conversation