Ντοκουμέντο | 1930, η ανακοίνωση έναρξης του Λαμπόβου

Η Συρροή κατά το τρέχον έτος προμηνύεται μεγάλη και αι συναλλαγαί πλούσια εις ζώα, κτηνοτροφικά προϊόντα, υφάσματα εγχώρια, κάππες, κοντόκαππα και λοιπά είδη εισαγόμενα κατά μεγάλας ποσότητας.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Παραμυθιάς ανακοινώνει ότι:

Την 4ην του μηνος Οκτωβρίου άρχεται η κατ’ ετος τελούμενη ενταύθα ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ διάρκειας 8 ημερών επονομαζόμενη ΛΑΜΠΟΒΟΝ

Η Συρροή κατά το τρέχον έτος προμηνύεται μεγάλη και αι συναλλαγαί πλούσια εις ζώα, κτηνοτροφικά προϊόντα, υφάσματα εγχώρια, κάππες, κοντόκαππα και λοιπά είδη εισαγόμενα κατά μεγάλας ποσότητας.

Εφ’ ω παρακαλούμεν τους βουλούμενους να προσέλθωσι διαβεβαιούντες αυτοίς ότι θα τύχωσι της προθύμου υποστιρήξεως και συνδρομής ημών. Οι εισάγοντες ίππους και ημιόνους πρεπει να φέρωσι μαζί των τα πιστοποιητικά.

Οι κ.κ Δήμαρχοι και Προεδροι Κοινωτήταν παρακαλούντε όπως δωδωσι εις την παρούσαν ευρείαν δημοσιότητα

Εν Παραμυθία την 1 Σεπτεμβρίου 1930

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Παραμυθιάς
Αν. ΧΑΛΚΙΑΣ

In this article

Join the Conversation