Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Αύριο Παρασκευή

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξύ των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, τα εξής σχετικά με τη Θεσπρωτία

  1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-04-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Συβότων», προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  3. Έγκριση του Πρακτικού 6/28-09-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου και εγγραφή οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών), της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.339.273,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  4. Έγκριση του Πρακτικού 2/29-09-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.893.600,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
  5. Έγκριση του Πρακτικού 1/05-10-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 762,75 € με Φ.Π.Α.
  6. Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!