Υπογράφτηκε η σύμβαση για την μελέτη του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 1.049.000€

Δελτίο τύπου


Yπογράφηκε μεταξύ του Τ.Ε.Ε. και της αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων, η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) (αρ. πρωτ.: 26965/12-9-2023 – ΑΔΑΜ: 23SYMV013400840 2023-09-13), συμβατικής αμοιβής 1,049,151.60 €.

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της προώθησε ως πρώτης προτεραιότητας το θέμα της Εκπόνησης του Τοπικού Χωρικού-Πολεοδομικού Σχεδίου (το οποίο περιλαμβάνει το ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ), με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το από 29-06-2020 αίτημά της. Η ένταξη της πράξης για χρηματοδότηση από το ως άνω υπουργείο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021 και η δημοπράτηση από το Τ.Ε.Ε. στις 18-07-2022.

Ήδη με το από 10-10-2023 αίτημά της, η ανάδοχος ένωση εταιρειών ζητά από τις Υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου την παροχή χρήσιμων και αναγκαίων για την αρτιότητα της μελέτης στοιχείων, σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα υποδομών και συγκεκριμένα:

• Υφιστάμενα έργα και δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων.
• Προγραμματιζόμενα έργα δικτύων και λοιπών υποδομών
• Χαράξεις πρωτευόντων δικτύων
• Θέσεις Κεντρικών Υποδομών (Ε.Ε.Λ., Υδραγωγεία, Υδρευτικές Γεωτρήσεις κλπ.)
• Σύντομη περιγραφή των προβλημάτων ανά οικισμό

Οι Υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διαδικασία συγκέντρωσης των ως άνω στοιχείων προκειμένου για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών, δεδομένου ότι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται συνολικά σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται επίσκεψη αντιπροσωπείας του αναδόχου στο Δήμο για τον προγραμματισμό των περαιτέρω ενεργειών.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατάρτιση της Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Μ.Π.Σ.), η οποία καθορίζει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, το σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων, την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και την γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή του έργου. Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες θα καθορίζονται και Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, Ζώνες Ειδικών Πολεοδομικών Κινήτρων, περιοχές και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και χαμηλών εκπομπών ρύπων, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.
In this article

Join the Conversation