Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας για τις δηλώσεις του κτηματολογίου

Ανακοίνωση

Στις 13 Νοεμβρίου 2023 ξεκίνησε η κτηματογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, οι οποίες ακόμα δεν είχαν τεθεί υπό καθεστώς κτηματογράφησης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Εντός της προθεσμίας αυτής οι δικαιούχοι εμπραγμάτων δικαιωμάτων οφείλουν να καταθέσουν σχετική δήλωση των δικαιωμάτων τους.

Κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης τα δικαιώματα των ακινήτων περνά από το ανθρωποκεντρικό σύστημα των τέως υποθηκοφυλακείων στο γεωκεντρικό του κτηματολογίου, κατά το οποίο ο εντοπισμός των δικαιωμάτων επί των ακινήτων γίνεται με βάσει το ίδιο το ακίνητο, το οποίο πλέον λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό – ταυτότητα (ΚΑΕΚ).

Με την κατάθεση δηλώσεων ο δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος οφείλει να συμπληρώσει σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας) που αποδεικνύουν το δικαίωμά του και την θέση του ακινήτου του.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η σύνταξη των σχετικών δηλώσεων αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο είναι δυνατή, εφ’ όσον οι τίτλοι του είναι σε νομική τάξη, ενώ ο εντοπισμός τους μπορεί να γίνει εύκολα μέσω ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του γραφείου κτηματογράφησης. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, τόσο ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, όσο και η ορθή δήλωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι δυνατόν να εμφανίζει δυσχέρειες, ειδικά όταν οι τίτλοι ιδιοκτησίας παρουσιάζουν προβλήματα, δεν υπάρχουν, το δικαίωμα στηρίζεται σε έκτακτη χρησικτησία κλπ.

Κατά το παρελθόν έχει διαπιστωθεί πλήθος επαγγελματιών χωρίς καμία νομική κατάρτιση να προσκαλούν με αναρτήσεις δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων να αναλάβουν της ανωτέρω δηλώσεις. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου δηλώσεις ενδιαφερομένων έχουν απορριφθεί με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε χρόνιες και πολυδάπανες δικαστικές διαμάχες εξαιτίας λανθασμένης δήλωσης των δικαιωμάτων τους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων καλεί τους συμπολίτες να απευθύνονται στους δικηγόρους της επιλογής τους, ως τους μόνους αρμόδιους για να παράσχουν την υποστήριξη και τις υπεύθυνες συμβουλές τους αναφορικά με τα προκύπτοντα νομικά ζητήματα ως προς την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων του Κτηματολογίου.

Στις 13 Νοεμβρίου 2023 Ξεκίνησε η κτηματογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, οι οποίες ακόμα δεν είχαν τεθεί υπό καθεστώς κτηματογράφησης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Εντός της προθεσμίας αυτής οι δικαιούχοι εμπραγμάτων δικαιωμάτων οφείλουν να καταθέσουν σχε τική δήλωση των δικαιωμάτων τους.

Κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης τα δικαιώματα των ακινήτων περνά από το ανθρωποκεντρικό σύστημα των τέως υποθηκοφυλακείων στο γεωκεντρικό του κτηματολογίου, κατά το οποίο ο εντοπισμός των δικαιωμάτων επί των ακινήτων γίνεται με βάσει το ίδιο το ακίνητο, το οποίο πλέον λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό – ταυτότητα (ΚΑΕΚ).

Με την κατάθεση δηλώσεων ο δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος οφείλει να συμπληρώσει σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας) που αποδεικνύουν το δικαίωμά του και την θέση του ακινήτου του.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η σύνταξη των σχετικών δηλώσεων αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο είναι δυνατή, εφ’ όσον οι τίτλοι του είναι σε νομική τάξη, ενώ ο εντοπισμός τους μπορεί να γίνει εύκολα μέσω ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του γραφείου κτηματογράφησης. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, τόσο ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, όσο και η ορθή δήλωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι δυνατόν να εμφανίζει δυσχέρειες, ειδικά όταν οι τίτλοι ιδιοκτησίας παρουσιάζουν προβλήματα, δεν υπάρχουν, το δικαίωμα στηρίζεται σε έκτακτη χρησικτησία κλπ.

Κατά το παρελθόν έχει διαπιστωθεί πλήθος επαγγελματιών χωρίς καμία νομική κατάρτιση να προσκαλούν με αναρτήσεις δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων να αναλάβουν της ανωτέρω δηλώσεις. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου δηλώσεις ενδιαφερομένων έχουν απορριφθεί με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε χρόνιες και πολυδάπανες δικαστικές διαμάχες εξαιτίας λανθασμένης δήλωσης των δικαιωμάτων τους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων καλεί τους συμπολίτες να απευθύνονται στους δικηγόρους της επιλογής τους, ως τους μόνους αρμόδιους για να παράσχουν την υποστήριξη και τις υπεύθυνες συμβουλές τους αναφορικά με τα προκύπτοντα νομικά ζητήματα ως προς την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων του Κτηματολογίου.

In this article

Join the Conversation