Η Μητρόπολη Παραμυθιάς ενημερώνει τους ενδιαφερομένους υποψήφιους κληρικούς για τις σχολές μαθητείας

Ανακοίνωση

Ἐνημερώνουμε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα καί τυχόν ἐνδιαφερομένους ὑποψηφίους Κληρικούς ὅτι:

α) Οἱ Σχο­λές Μα­θη­τεί­ας Ὑ­πο­ψη­φί­ων Κλη­ρι­κῶν (Σ.Μ.Υ.Κ.) θά ἀρ­χί­σουν νά λει­τουρ­γοῦν κα­τά τόν προ­σε­χῆ Σε­πτέμ­βρι­ο τοῦ ἔ­τους 2024.

β) Στίς ἐν λό­γῳ Σχο­λές δύ­ναν­ται νά φοι­τή­σουν ὑ­πο­ψή­φι­οι κλη­ρι­κοί, δηλαδή λα­ϊ­κοί, ἀ­πό­φοι­τοι ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἤ ἄλ­λου εἴ­δους λυ­κεί­ου.

Με­τά τήν λῆ­ψη τοῦ δι­πλώ­μα­τος μα­θη­τεί­ας, δί­νε­ται σέ αὐ­τούς ἡ δυ­να­τό­τητα νά χει­ρο­το­νη­θοῦν καί νά δι­ο­ρι­σθοῦν σέ κε­νή ὀρ­γα­νι­κή θέ­ση, λαμ­βά­νον­τας μι­σθό ἀπό τό Δη­μό­σιο, τη­ρου­μέ­νων τῶν προ­βλέ­ψε­ων τοῦ Νό­μου.

γ) Οἱ ὡς ἄ­νω Σχο­λές θά ἔ­χουν τίς ἕ­δρες τους, στήν Ἀ­θή­να μέν, στίς ἐγ­κα­τα­στά­σεις τῆς Ρι­ζα­ρεί­ου Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Σχο­λῆς, στά Ἰ­ω­άν­νι­να δέ, στίς ἐγ­κα­τα­στά­σεις τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Βελ­λᾶ.

δ) Ἡ εἰ­σα­γω­γή τῶν ἐ­χόν­των τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις καί ἐ­πι­θυ­μούν­των νά φοι­τή­σουν σέ αὐ­τές θά γί­νε­ται, ἀρ­χι­κῶς μέν, δι­ά προ­φο­ρι­κῆς συ­νεν­τεύ­ξε­ως, ἐν συ­νε­χεί­ᾳ δέ, δι­ά γρα­πτῶν ἐ­ξε­τά­σε­ων. Ὅ­σοι ἐκ τῶν ὑ­πο­ψη­φί­ων ἐ­πι­τύ­χουν στήν συ­νέν­τευ­ξη, θά ἐ­ξε­τα­σθοῦν γρα­πτῶς στά γνω­στι­κά ἀν­τι­κεί­με­να τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἱ­στο­ρί­ας καί τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

In this article

error: Content is protected !!