Οι αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης του Δήμου Σουλίου για το 2024

H απόφαση - Πίνακες

Την μερική αναπροσαρμογή των συντελεστών που αφορούν τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2024, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικοί Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, ως εξής :

Σε ότι αφορά τα τέλη ύδρευσης, παραμένουν σε ισχύ τα όσα έχουν οριστεί για τις περιπτώσεις Α, Β, Γ, Ε και παρ. 2 ,με την υπ. αρ. 240/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ήτοι:

Α. Πάγιο τέλος ύδρευσης ανά υδρόμετρο: 20,00€ (10,00€ ανά εξάμηνο)

Β. Συνδέσεις:
Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 100,00 €
Δικαίωμα παροχής 50,00 €
Τέλος επανασύνδεσης λόγω διακοπής με αίτηση 20,00 €
Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρέους 50,00 €

Γ. Πρόστιμα: Ισχύει η υπ. αρ. 240/2015 απόφαση

Σε σχέση με τα τέλη ύδρευσης ανά εξάμηνο, οι συντελεστές καθορίζονται εκ νέου βάσει των παρακάτω πινάκων:

Δικαίωμα στην έκπτωση κατανάλωσης : Ισχύει η υπ. αρ. 240/2015 απόφαση

Επίσης η απόφαση προβλέπει την μη αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης του Δήμου Σουλίου για το έτος 2024 ,που έχουν οριστεί με την υπ. αριθ. 240/2015 απόφαση, ήτοι : Καθορίζει τα τέλη άρδευσης στην τιμή των 0,15 € ανά κυβικό κατανάλωσης από τα οποία 0,03 € του κυβικού κατανάλωσης θα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας άρδευσης .

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ για το έτος 2024

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου σουλίου για το έτος 2024 ,που έχουν οριστεί με την υπ. αριθ. 171/2019 απόφαση

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 (ΥΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α΄) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4558/18).

 • Άποροι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους και εισόδημα έως 7.000 €, πλήρης απαλλαγή
 • Άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους ή στο όνομα του φιλοξενούντος αυτών και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 € (αθροιστικά του φιλοξενούμενου και του φιλοξενούντος και θα υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας τα οποία είναι αφορολόγητα), πλήρης απαλλαγή του Δημοτικού τέλους
 • Άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους ή στο όνομα του φιλοξενούντος αυτών και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000 € (αθροιστικά του φιλοξενούμενου και του φιλοξενούντος και θα υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας τα οποία είναι αφορολόγητα), απαλλαγή 50% του Δημοτικού τέλους
 • Πολύτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000 €, πλήρης απαλλαγή των Δημοτικών τελών
 • Πολύτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000 €, απαλλαγή ποσοστού 50% των Δημοτικών τελών
 • Τρίτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 €, πλήρης απαλλαγή των Δημοτικών τελών.
 • Τρίτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000 €, απαλλαγή ποσοστού 50% των Δημοτικών τελών
 • Μονογονεικές οικογένειες με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του γονέα, των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου -ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 €, πλήρης απαλλαγή
 • Μακροχρόνιοι άνεργοι (πάνω από 1 έτος) με λογαριασμό ρεύματος στο όνομα τους, οι οποίοι δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ. και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 €, απαλλαγή ποσοστού 50% των Δημοτικών τελών
 • Γονέας που έχει χάσει τον/την σύζυγο όπου δεν έχει κάνει άλλο γάμο και έχει προστατευόμενα τέκνα, με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, πλήρης απαλλαγή.
 • Μακροχρόνια άνεργα ζευγάρια (πάνω από 1 έτος), με λογαριασμό ρεύματος στο όνομα του ενός από τους δύο συζύγους, οι οποίοι δηλώνουν μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ. και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 €, πλήρης απαλλαγή.
 •  Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α΄94), με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους ή του/της συζύγου, απαλλαγή ποσοστού 50% των Δημοτικών τελών.

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης απορίας από την αρμόδια Τπηρεσία Πρόνοιας.

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας ΚΕΠΑ, Α/θμιας ή Β/θμιας Τγ/κής Επιτροπής που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α΢ΠΕ).

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06)

5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).

6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου και μακροχρόνιων άνεργων ζευγαριών απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.  Σημείωση: η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή του δεύτερου υπόχρεου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα. 

7. Για την απόδειξη της ιδιότητας δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) απαιτείται αντίγραφο της πράξης έγκριση καταβολής του Κ.Ε.Α. στο δικαιούχο. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», νοείται εφεξής (από 03.02.2020) το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (παρ.2 άρθρο 29 Ν.4659/20). 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας) θα πρέπει να προσκομίζονται κάθε έτος επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή, σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αλλαγή της χρέωσης των δημοτικών τελών. 

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ν.1080/180) για το έτος 2024
Καθορίζει για το έτος 2024 τους συντελεστές επιβολής Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) ως εξής : Συντελεστής για στεγασμένους χώρους σε 0,07 ευρώ ανά τ.μ φωτιζόμενης επιφάνειας και για τους μη στεγασμένους χώρους στο μισό του παραπάνω συντελεστή .

3.- Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π) για το έτος 2024
Τη μη αναπροσαρμογή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) για το έτος 2024. (Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την αριθ. 243/2015 ΑΔΑ: 6Γ6ΝΩ1Α-ΜΙΛ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) .

• Ως προς την απόφαση αυτή:
Μειοψηφούν και τάσσονται «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι Ντάγκας Γεώργιος, Κωσταράς Σταύρος ,Δημητρίου Φώτιος, Ντρίτσου Μαρία και οι Δ.Σ του συνδυασμού : «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ : Κουτσής Ηλίας και Χρήστου Ηλίας Δημήτρης) για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στο αριθμ. 18/2023 απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης

• «ΠΑΡΩΝ» δηλώνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού : «ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ» ( Κάτσιος Νικόλαος, Ζορκάδης Δημήτριος  Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα ,  Χρήστου Δημήτριος, Σουλάκης Αναστάσιος  Μπάλλας Φώτιος και Καγκιούζης Ανδρέας ) και ο Δ.Σ  Αθανασίου Νικόλαος.

In this article

error: Content is protected !!